Forside

Kunstflidslotteriet - Frederiksborglotteriet

Klik for at komme tilbage til oversigt

Stemplet/mærket herover blev brugt på bl.a. sølv, kunst og kunstindstri i perioden 1860 - 1884.

Sølv, kunst og kunstindustri som skulle sælges til fordel for genopbygningen af Frederiksborg Slot som nedbrændte 1859
Stemplet/mærket ses også på møbler.
Selvom salget til genopbygning af Fredriksborg Slot i begyndelsen af 1860èrne gik stryende måtte der fra penge til fra anden side;

25. maj 1882 skriver "Carlsberg Jacobsen" (Jacob Christian Jacobsen) til arkitekt, etatsråd og kammerherre Ferdinand Meldahl
"Da der ikke sÿnes at være Udsigt til at Kunstflidslotteriet vil være i Stand til i indeværende Aar at refundere hele det Belöb,
som jeg i sin Tid forskudsviis stillede til Raadighed til Fuldförelsen af Riddersalen vil det ved dette Aars Udgang sandsÿnligviis
manglende Refusion savnes i Midlerne til Prindsesseflöiens Fuldförelse. Men denne kan jo paa ingen Maade taale nogen Forsinkning
da en saadan vilde medföre forögede Udgifter og tillige en Udsættelse af Museets endelige Ordning og Aabning.
Jeg agter derfor at tilbÿde Frederiksborg Komiteen at udbetale den et Forskud til Fuldförelsen af Prinsesseflöien af samme Störrelse,
som det Belöb der ved dette Aars Udgang maatte mangle i Refusionen af det tidligere Forskud til Riddersalen, hvilket nÿe eller
fornÿede Forskud da paa samme Maade som hidtil kan blive refunderet af Kunstflidslotteriet efterhaanden som det faaer Midler dertil.-
Forinden jeg i den Anledning skriver til Frederiksborg Komiteen önsker jeg dog at erfare hvorvidt De maatte have Noget ved dette Forslag
at bemærke, ligesom jeg ogsaa önsker at vide hvor stort det Belöb nu er, som Kunstflidslotteriet siden skal refundere.
Kilde: Rigsarkivet

Ca. 1860 havde "Carlsberg Jacobsen" betinget sig for sine "lån", at der i forbindelse med genopbygningen skulle oprettets et museum på Slottet
Museet hedder stadig i dag >>Det Nationalhistoriske Museum<<

Fra brand til museum
I 1859 blev store dele af Frederiksborg Slot ødelagt af en voldsom brand.
Efterfølgende besluttede den kongelige familie, at de ikke længere ville
benytte slottet som bolig, og det satte gang i debatten om, hvad bygningerne
i stedet skulle bruges til.
Carlsbergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen, foreslog, at der blev
etableret et museum på Frederiksborg Slot. Han tilbød at betale for
genopbygningen og for museets videre udgifter, og i 1878 stod Det
Nationalhistoriske Museum klar til at byde de første gæster velkommen.
kilde: Det Nationalhistoriske Museum

Stemplet/mærket må anses at være brugt i perioden fra ca. 1860 og mindst frem til 1884

Frederiksborg Slot var genopbygget 1884